MENTORSKI SEMINAR
 „FINANSIJE ZA NEEKONOMISTE

 

 

Cilj obuke: Upoznavanje polaznika sa teorijskim i praktičnim aspektima poslovnih finansija savremenih preduzeća, sa posebnim osvrtom na metode analize prethodnog poslovanja preduzeća i sagledavanje eksternih faktora koji neposredno i/ili posredno utiču na njihovo svakodnevno poslovanje. Upoznavanje polaznika sa osnovnim konceptom funkcionisanja finansijskog tržišta i potencijalnih benefita za preduzeće korišćenjem njegovih mehanizama i instrumenata.

 

Kome je namenjen: Svim predstavnicima preduzeća i kompanija neekonomske struke, zainteresovanim za sticanje osnovnih znanja u oblasti poslovnih finansija i finansijskih tržišta, kao i načinima njihove primene u svakodnevnom poslovanju.

 

Šta polaznici dobijaju: Osnovna teorijska i praktična znanja u oblasti poslovnih finansija i finansijskih tržišta, neophodna za razumevanje savremenih tokova u ovim oblastima, čijom primenom mogu doprineti unapređenju i poboljšanju poslovnih performansi kompanije. Znanja stečena na ovom seminaru polaznicima i preduzeću u celini, obezbediće lakšu i bolju internu komunikaciju, posebno sa finansijskim sektorom preduzeća, kao i lakšu komunikaciju sa stručnjacima u oblasti finansija.

Savladajte važne pojmove iz oblasti poslovnih finansija!

 

Stock Exchange

Finansije za neekonomiste


Analiza bilansa stanja i bilansa uspeha
Analiza finansijskih izveštaja
Finansijski pokazatelji poslovanja preduzeća Komparativna analiza
Eksterni faktori uticaja na poslovanje
Neekonomski faktori uticaja na poslovanje
Struktura i koncept finansijskog tržišta
Tržište kapitala i osnovni instrumenti

 

Formular za prijavu


Moje ime i prezime:  
Moj kontakt telefon:  
Moja e-mail adresa je:
Broj polaznika:
Uplatu vršim kao:


 
PIB:
 
Obuka / Seminar:

Metodologija predavanja: 
Interaktivna obuka.
Spoj predavanja, diskusije i praktičnog rada. Broj polaznika je ograničen na 7.
 

 

Predavač:
Petar Spaić, predavač sa višegodišnjim iskustvom na finansijskom tržištu, posebno u delu odnosa sa javnošću i edukacije  o različitim aspektima berzanskog poslovanja. Održao više od 200 predavanja i seminara. Između ostalog, učestvovao u radu brokerskog kursa u organizaciji Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, kao i programu edukacije za preduzeća NIS a.d. i Aerodrom "Nikola Tesla" a.d., tokom procesa pripreme za početak trgovanja akcijama navedenih preduzeća.

Organizator: 
iConsult d.o.o. i IS Zaposlenje Org

 

Vreme i mesto održavanja:

Utorak, 13. maj 2014. od 11 do 17 časova

Trening centar Zaposlenje Org
Dubrovačka 16, Beograd

 

Kotizacija:

Kotizacija za obuku iznosi 14.780,00 dinara. U slučaju prijave više polaznika iz iste firme ili organizacije kotizacija iznosi 13.580,00 dinara. Svakom polazniku obezbeđena je literatura, ručak i osveženje u prijatnom ambijentu.

 

Prijave se vrše i putem telefona 011/2180696 ili 065/2180696 (od 10-17h)
Mesto će biti zagarantovano tek po uplati kotizacije
http://www.zaposlenje.org/seminari.php i http://www.obuke.rs/